CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE ALFARA DEL PATRIARCA

Article 1. Objectiu de la iniciativa.

A través del Portal de Participació Ciutadana, l‘Ajuntament de Alfara del Patriarca vol fomentar la participació de la ciutadania en la gestió del municipi, implicant-les en la generació d’idees i propostes noves i viables, a fi de millorar la seua qualitat de vida. És una aposta decidida per una gestió més pròxima a la ciutadania que permetrà rebre les seues propostes i, a més, crear canals directes de comunicació amb el govern municipal, contribuint a prendre les decisions més encertades per a l’interés general.

Article 2. Àmbit d’aplicació de les condicions d’ús.

La participació (entenent-la com a participació activa més enllà de la lectura del contingut present) en aquest Portal, es regula per les presents condicions d’ús que vinculen a totes les persones que participen en aquest lloc web. Per això, qualsevol persona que desitge participar haurà de registrar-se, a la fi de la qual es sol·licitarà l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

Article 3. Qüestions generals sobre la participació en el Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca

Podrà participar qualsevol persona física o jurídica empadronada o amb domicili social a Alfara del Patriarca , major o igual als 16 anys que s’haja registrat correctament. Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús es declara ser major o igual als 16 anys d’edat. No existeix limitació quant al nombre de debats, comentaris o propostes a presentar per les persones participants.

La base de dades (.csv) associada al registre d’aquest Portal s’actualitzarà amb una periodicitat de 60 dies per a adaptar l’ús d’aquesta plataforma a les altes o baixes del padró municipal o a les persones que hagen complit 16 anys en els 60 dies anteriors.

En introduir el títol de les propostes, es recomana escriure una descripció breu i precisa amb un màxim de 500 caràcters. Per a completar l’argumentació es podran associar les URL de documents, articles, estudis, etc. que legitimen la proposta d’aqueixa persona usuària.

Article 4. Obligacions dels usuaris i de les usuàries del Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca

A l’ésser el Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca un punt de trobada l’objectiu de la qual és debatre, i compartir i valorar propostes relacionades amb la millora de la ciutat, els usuaris i usuàries estan obligades a fer un ús diligent i concorde a aquest objectiu.

L’Ajuntament  deAlfara del Patriarca no és responsable de l’ús incorrecte del Portal per les persones usuàries o dels continguts localitzats en aquest, sent cada persona usuària responsable del seu ús correcte i de la legalitat dels continguts i opinions que haja compartit.

L’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  es reserva, per tant, el dret a limitar l’accés al Portal d’opinions, informacions, comentaris o documents que els usuaris o usuàries vulguen incorporar, podent instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament mentre tinga la fi de preservar l’objectiu fonamental del Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca.

D’acord amb la normativa legal vigent queda prohibida la utilització del Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca amb finalitats diferents als de debatre, compartir i valorar propostes, i específicament:

 • Compartir qualsevol contingut que puga ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers o contra la dignitat de les persones
 • Compartir imatges o fotografies que recullen imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l’oportú consentiment dels seus titulars.
 • Compartir qualsevol contingut que vulnere el secret en les comunicacions, la infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 • Reproduir, distribuir, compartir continguts, informacions o imatges que hagen sigut posades a disposició per altres usuaris o usuàries sense l’autorització expressa d’aquestes.
 • La seua utilització amb finalitats de publicitat.

La realització de qualsevol dels anteriors comportaments o qualsevol apreciació de possible il·legalitat permetrà a l’Ajuntament de Alfara del Patriarca suspendre temporalment l’activitat del/la participant, inhabilitar el seu compte o esborrar el seu contingut, sense perjudici d’altres responsabilitats que puguen ser reclamades.

En cas que el contingut introduït per les persones usuàries incorpore un enllaç a un altre lloc web, l’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  no serà responsable pels danys o perjudicis derivats de l’accés a l’enllaç o als seus continguts.

En cas de litigi de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els/les participants en el lloc web i/o un tercer/a, l’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  quedarà exempt de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa relacionats o derivats del litigi.

En qualsevol cas, s’habilitaran mecanismes senzills perquè tota persona que puga accedir al Portal puga alertar a l’administració del Portal de continguts de possible il·licitud o inapropiats o que no contribuïsquen a les finalitats del portal.

Article 5. Accés i registre al Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca

Les persones participants podran accedir i navegar pel Portal lliurement i de manera anònima. Només quan vulguen realitzar alguna acció que implique la creació, suport o comentari d’una proposta, o a la participació en un debat, se li sol·licitarà que introduïsca les seues credencials, per a l’obtenció de les quals serà necessari registrar-se prèviament o accedir per als usuaris o usuàries ja registrades.

El registre que permetrà participar comentant en qualsevol de les seccions, creant debats o propostes, es realitzarà introduint les següents dades:

Nom:

Cognoms:

DNI/CIF:

Correu electrònic:

Contrasenya:

Repetir contrasenya:

És a més necessari marcar la casella de “Acceptació de les condicions d’ús, l’avís legal i la LOPD del portal” per a procedir al registre en el Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca.

El portal només permetrà el registre quan el primer cognom de la persona usuària coincidisca amb el DNI (amb lletra) d’aqueixa persona usuària, en funció dels dades que consten en el Padró Municipal de Alfara del Patriarca . Aquesta informació s’actualitzarà en funció del recollit en l’article 3, Qüestions generals sobre la participació en el Portal d’aquestes bases.

L’accés al Portal es realitzarà amb la persona usuària o correu electrònic que es va utilitzar per al registre, al costat de la contrasenya emmagatzemada en l’aplicació tecnològica.

Les dades del registre s’incorporaran a un fitxer de dades personals de l’Ajuntament  amb la finalitat pròpia al Portal, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de dades personals.

Article 6. Usos del Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca

La persona usuària podrà interactuar amb l’eina intervenint, almenys, de les següents formes:

 1. En l’apartat de debats la persona usuària podrà participar:
  1.1. Creant un debat. Cada persona podrà obrir un o més debats. Els debats seran publicats automàticament.
  1.2. Votant de manera positiva o negativa als debats creades per les persones usuàries. Els debats apareixeran amb els vots positius i negatius rebuts. Cada persona podrà exclusivament votar o ben positiu o negatiu, i una vegada a un mateix debat.
  1.3. Comentant els debats de la resta de persones usuàries. Cada debat podrà ser comentat per la resta de les persones.
 2. En l’apartat de propostes ciutadanes l’usuari/a podrà participar:

2.1. Creant una proposta. Cada persona podrà donar d’alta una o més propostes. Quant a les propostes ciutadanes es publiquen immediatament, per la qual cosa no existeix filtre per part dels administradors del Portal. L‘Ajuntament de Alfara del Patriarca es reserva el dret d’eliminar les propostes que infringisquen les obligacions recollides els articles 4 i 7 d’aquestes bases o que consideren reiterades o similars a unes altres ja obertes, per a una millor canalització deliberativa.
2.2. Donant suport a les propostes creades per les persones usuàries. Les propostes apareixeran amb el nombre de suports rebuts. Cada persona podrà exclusivament donar suport a una vegada a una mateixa proposta. Quan una proposta reba suports equivalents al 10% de la població major o igual als 16 anys d’edat, xifra que s’entendrà referida cada any al número existent a 1 de gener- aquesta proposta passarà a debat pel ple de l’Ajuntament . Anteriorment aquesta persona podrà ser convocada per el/la regidor/a corresponent per a conéixer la seua proposta detalladament. La persona que haja iniciat aquesta proposta serà convidada i convocada per la Secretària General a proposar i defensar la seua iniciativa en el ple de l’Ajuntament .

 1. Les iniciatives són un espai dedicat en exclusiva per a la consulta pública d’iniciatives que provenen de les diferents regidories. L’objectiu d’aquest apartat és conéixer la conformitat o la disconformitat de futurs projectes públics de l’equip de govern de l’Ajuntament de Alfara del Patriarca  i poder modular l’esborrany de la iniciativa a les propostes de la ciutadania del municipi.

Aquest apartat del Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarcacompleix amb un requisit o obligació legal, ja que estable l’espai tecnològic per a les fases de consultes públiques preceptius dels reglaments orgànics que impulsa l’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  sobre la base de l’article 133 de la llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 7. Condicions per al tractament dels continguts proporcionats per les persones usuàries.

Les presents condicions regulen els termes aplicables al contingut remés per les persones que utilitzen aquesta plataforma a través del formulari corresponent (d’ara en avant, el contingut).

Aquestes condicions s’apliquen tant al contingut inicialment remés al portal com a qualsevol contingut que s’envie amb posterioritat o es manifeste a l’Ajuntament de Alfara del Patriarca , havent de significar-se el següent:

 1. No Confidencialitat:Tot el contingut remés per una persona al Ajuntament de Alfara del Patriarcahaurà de ser susceptible de ser conegut pel públic en general. Per tant, l‘Ajuntament de Alfara del Patriarca  tractarà el citat contingut com a informació no confidencial.
 2. Procediment:En el cas que l’Ajuntament de Alfara del Patriarca  estiga interessat en el contingut remés per l’usuari/a, es posarà en contacte per a sol·licitar-li informació addicional. Aquesta informació tindrà així mateix caràcter de no confidencial, sense perjudici que en el cas que les parts consideren la necessitat d’intercanviar-se informació de caràcter confidencial se signe el corresponent Acord de Confidencialitat.

L’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  es reserva el dret de no contactar amb les persones usuàries que li hagueren remés el contingut. Tot això sense perjudici del que s’estableix en l’apartat relatiu a “Drets de Propietat Intel·lectual i industrial”.

En el supòsit que l‘Ajuntament de Alfara del Patriarca , a la seua sencera discreció, decidira contactar amb determinades persones usuàries, aquestes coneixen i accepten que per això l‘Ajuntament de Alfara del Patriarca  no adquireix cap compromís.

 1. Publicitat o difusió dels continguts presentats: Els participants en el Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca declaren conéixer i acceptar el fet que la informació aportada podrà ser publicada en la web https://participacio.alfaradelpatriarca.es, així com a través d’altres mitjans que l’organització considere oportuns per a donar a conéixer aquesta iniciativa.
 2. No devolució material: L’Ajuntament de Alfara del Patriarca  manca de cap obligació de retornar el contingut remés per les persones usuàries.
 3. Procediment d’avís i retirada: L’Ajuntament de Alfara del Patriarca  processarà les peticions d’eliminació o retirada de continguts que incomplisquen les condicions d’ús que hagen afegit els participants. Així mateix, qualsevol persona, amb motius raonats si existeix incompliment de les presents condicions d’ús, podrà sol·licitar la retirada de continguts al Ajuntament de Alfara del Patriarca.

L’Ajuntament  de Alfara del Patriarca es reserva el dret de fer les comprovacions o verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.

Article 8. Política de propietat intel·lectual.

La persona que aporta el contingut declara, amb l’acceptació de les condicions, ser titular dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial o ostentar drets suficients sobre aquest contingut i que a més ho remet al Ajuntament de Alfara del Patriarca  de manera voluntària per a la seua divulgació en el Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca.

L’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  no assumeix cap responsabilitat, ja siga directa o indirecta, respecte de qualsevol mena de controvèrsia, disputa i/o litigi que poguera derivar-se de la publicació, divulgació i/o difusió dels continguts aportats sense el preceptiu consentiment dels seus legítims titulars.

La inclusió de continguts per l’usuari o usuària implica el consentiment exprés per a la seua reutilització, sense perjudici del reconeixement de l’autoria d’aquests.

Article 9. Política de privacitat i protecció de dades.

Les dades personals aportades per les persones usuàries que es registren en aquest portal, seran incorporats i tractats en el fitxer Gestió de Processos Participatius, la finalitat dels quals és gestionar els processos participatius per al control de l’habilitació de les persones que participen en els mateixos i recompte merament numèric i estadístic dels resultats derivats dels processos de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca, Gestió d’Agendes per a convocatòries i enviament d’informació sol·licitada.

L’òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General de l’Ajuntament  de Alfara del Patriarca, davant la qual la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

En el procés de registre d’usuaris i usuàries s’informarà de la política de protecció de dades conforme a la normativa vigent.

Article 10. Comunicacions a les persones usuàries mitjançant un servei de Mail màrqueting (Newsletter).

L’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  es reserva el dret a comunicar debats, iniciatives o propostes mitjançant una plataforma de Mail màrqueting a totes aquelles persones usuàries registrades en aquest. La periodicitat d’aquestes Newsletter oscil·larà entre els 15 dies i els 30 dies. Aquest mitjà de comunicació entre l’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  i les persones usuaries podrà dedicar-se també a difondre activitats municipals d’interés per a la ciutadania del municipi.

Article 11. Revisió de les condicions d’ús.

L’Ajuntament  de Alfara del Patriarca es reserva la facultat de modificar les condicions d’ús per a la participació en el Portal, l’última versió del qual es publicarà en el Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca. De donar-se algun canvi rellevant s’informarà les persones usuàries de l’actualització de condicions.

Alfara del Patriarca, 07 de maig de 2022

Ajuntament d´Alfara del Patriarca.

CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE ALFARA DEL PATRIARCA

Article 1. Objectiu de la iniciativa.

A través del Portal de Participació Ciutadana, l‘Ajuntament de Alfara del Patriarca vol fomentar la participació de la ciutadania en la gestió del municipi, implicant-les en la generació d’idees i propostes noves i viables, a fi de millorar la seua qualitat de vida. És una aposta decidida per una gestió més pròxima a la ciutadania que permetrà rebre les seues propostes i, a més, crear canals directes de comunicació amb el govern municipal, contribuint a prendre les decisions més encertades per a l’interés general.

Article 2. Àmbit d’aplicació de les condicions d’ús.

La participació (entenent-la com a participació activa més enllà de la lectura del contingut present) en aquest Portal, es regula per les presents condicions d’ús que vinculen a totes les persones que participen en aquest lloc web. Per això, qualsevol persona que desitge participar haurà de registrar-se, a la fi de la qual es sol·licitarà l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

Article 3. Qüestions generals sobre la participació en el Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca

Podrà participar qualsevol persona física o jurídica empadronada o amb domicili social a Alfara del Patriarca , major o igual als 16 anys que s’haja registrat correctament. Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús es declara ser major o igual als 16 anys d’edat. No existeix limitació quant al nombre de debats, comentaris o propostes a presentar per les persones participants.

La base de dades (.csv) associada al registre d’aquest Portal s’actualitzarà amb una periodicitat de 60 dies per a adaptar l’ús d’aquesta plataforma a les altes o baixes del padró municipal o a les persones que hagen complit 16 anys en els 60 dies anteriors.

En introduir el títol de les propostes, es recomana escriure una descripció breu i precisa amb un màxim de 500 caràcters. Per a completar l’argumentació es podran associar les URL de documents, articles, estudis, etc. que legitimen la proposta d’aqueixa persona usuària.

Article 4. Obligacions dels usuaris i de les usuàries del Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca

A l’ésser el Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca un punt de trobada l’objectiu de la qual és debatre, i compartir i valorar propostes relacionades amb la millora de la ciutat, els usuaris i usuàries estan obligades a fer un ús diligent i concorde a aquest objectiu.

L’Ajuntament  deAlfara del Patriarca no és responsable de l’ús incorrecte del Portal per les persones usuàries o dels continguts localitzats en aquest, sent cada persona usuària responsable del seu ús correcte i de la legalitat dels continguts i opinions que haja compartit.

L’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  es reserva, per tant, el dret a limitar l’accés al Portal d’opinions, informacions, comentaris o documents que els usuaris o usuàries vulguen incorporar, podent instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament mentre tinga la fi de preservar l’objectiu fonamental del Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca.

D’acord amb la normativa legal vigent queda prohibida la utilització del Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca amb finalitats diferents als de debatre, compartir i valorar propostes, i específicament:

 • Compartir qualsevol contingut que puga ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers o contra la dignitat de les persones
 • Compartir imatges o fotografies que recullen imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l’oportú consentiment dels seus titulars.
 • Compartir qualsevol contingut que vulnere el secret en les comunicacions, la infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 • Reproduir, distribuir, compartir continguts, informacions o imatges que hagen sigut posades a disposició per altres usuaris o usuàries sense l’autorització expressa d’aquestes.
 • La seua utilització amb finalitats de publicitat.

La realització de qualsevol dels anteriors comportaments o qualsevol apreciació de possible il·legalitat permetrà a l’Ajuntament de Alfara del Patriarca suspendre temporalment l’activitat del/la participant, inhabilitar el seu compte o esborrar el seu contingut, sense perjudici d’altres responsabilitats que puguen ser reclamades.

En cas que el contingut introduït per les persones usuàries incorpore un enllaç a un altre lloc web, l’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  no serà responsable pels danys o perjudicis derivats de l’accés a l’enllaç o als seus continguts.

En cas de litigi de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els/les participants en el lloc web i/o un tercer/a, l’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  quedarà exempt de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa relacionats o derivats del litigi.

En qualsevol cas, s’habilitaran mecanismes senzills perquè tota persona que puga accedir al Portal puga alertar a l’administració del Portal de continguts de possible il·licitud o inapropiats o que no contribuïsquen a les finalitats del portal.

Article 5. Accés i registre al Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca

Les persones participants podran accedir i navegar pel Portal lliurement i de manera anònima. Només quan vulguen realitzar alguna acció que implique la creació, suport o comentari d’una proposta, o a la participació en un debat, se li sol·licitarà que introduïsca les seues credencials, per a l’obtenció de les quals serà necessari registrar-se prèviament o accedir per als usuaris o usuàries ja registrades.

El registre que permetrà participar comentant en qualsevol de les seccions, creant debats o propostes, es realitzarà introduint les següents dades:

Nom:

Cognoms:

DNI/CIF:

Correu electrònic:

Contrasenya:

Repetir contrasenya:

És a més necessari marcar la casella de “Acceptació de les condicions d’ús, l’avís legal i la LOPD del portal” per a procedir al registre en el Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca.

El portal només permetrà el registre quan el primer cognom de la persona usuària coincidisca amb el DNI (amb lletra) d’aqueixa persona usuària, en funció dels dades que consten en el Padró Municipal de Alfara del Patriarca . Aquesta informació s’actualitzarà en funció del recollit en l’article 3, Qüestions generals sobre la participació en el Portal d’aquestes bases.

L’accés al Portal es realitzarà amb la persona usuària o correu electrònic que es va utilitzar per al registre, al costat de la contrasenya emmagatzemada en l’aplicació tecnològica.

Les dades del registre s’incorporaran a un fitxer de dades personals de l’Ajuntament  amb la finalitat pròpia al Portal, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de dades personals.

Article 6. Usos del Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca

La persona usuària podrà interactuar amb l’eina intervenint, almenys, de les següents formes:

 1. En l’apartat de debats la persona usuària podrà participar:
  1.1. Creant un debat. Cada persona podrà obrir un o més debats. Els debats seran publicats automàticament.
  1.2. Votant de manera positiva o negativa als debats creades per les persones usuàries. Els debats apareixeran amb els vots positius i negatius rebuts. Cada persona podrà exclusivament votar o ben positiu o negatiu, i una vegada a un mateix debat.
  1.3. Comentant els debats de la resta de persones usuàries. Cada debat podrà ser comentat per la resta de les persones.
 2. En l’apartat de propostes ciutadanes l’usuari/a podrà participar:

2.1. Creant una proposta. Cada persona podrà donar d’alta una o més propostes. Quant a les propostes ciutadanes es publiquen immediatament, per la qual cosa no existeix filtre per part dels administradors del Portal. L‘Ajuntament de Alfara del Patriarca es reserva el dret d’eliminar les propostes que infringisquen les obligacions recollides els articles 4 i 7 d’aquestes bases o que consideren reiterades o similars a unes altres ja obertes, per a una millor canalització deliberativa.
2.2. Donant suport a les propostes creades per les persones usuàries. Les propostes apareixeran amb el nombre de suports rebuts. Cada persona podrà exclusivament donar suport a una vegada a una mateixa proposta. Quan una proposta reba suports equivalents al 10% de la població major o igual als 16 anys d’edat, xifra que s’entendrà referida cada any al número existent a 1 de gener- aquesta proposta passarà a debat pel ple de l’Ajuntament . Anteriorment aquesta persona podrà ser convocada per el/la regidor/a corresponent per a conéixer la seua proposta detalladament. La persona que haja iniciat aquesta proposta serà convidada i convocada per la Secretària General a proposar i defensar la seua iniciativa en el ple de l’Ajuntament .

 1. Les iniciatives són un espai dedicat en exclusiva per a la consulta pública d’iniciatives que provenen de les diferents regidories. L’objectiu d’aquest apartat és conéixer la conformitat o la disconformitat de futurs projectes públics de l’equip de govern de l’Ajuntament de Alfara del Patriarca  i poder modular l’esborrany de la iniciativa a les propostes de la ciutadania del municipi.

Aquest apartat del Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarcacompleix amb un requisit o obligació legal, ja que estable l’espai tecnològic per a les fases de consultes públiques preceptius dels reglaments orgànics que impulsa l’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  sobre la base de l’article 133 de la llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 7. Condicions per al tractament dels continguts proporcionats per les persones usuàries.

Les presents condicions regulen els termes aplicables al contingut remés per les persones que utilitzen aquesta plataforma a través del formulari corresponent (d’ara en avant, el contingut).

Aquestes condicions s’apliquen tant al contingut inicialment remés al portal com a qualsevol contingut que s’envie amb posterioritat o es manifeste a l’Ajuntament de Alfara del Patriarca , havent de significar-se el següent:

 1. No Confidencialitat:Tot el contingut remés per una persona al Ajuntament de Alfara del Patriarcahaurà de ser susceptible de ser conegut pel públic en general. Per tant, l‘Ajuntament de Alfara del Patriarca  tractarà el citat contingut com a informació no confidencial.
 2. Procediment:En el cas que l’Ajuntament de Alfara del Patriarca  estiga interessat en el contingut remés per l’usuari/a, es posarà en contacte per a sol·licitar-li informació addicional. Aquesta informació tindrà així mateix caràcter de no confidencial, sense perjudici que en el cas que les parts consideren la necessitat d’intercanviar-se informació de caràcter confidencial se signe el corresponent Acord de Confidencialitat.

L’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  es reserva el dret de no contactar amb les persones usuàries que li hagueren remés el contingut. Tot això sense perjudici del que s’estableix en l’apartat relatiu a “Drets de Propietat Intel·lectual i industrial”.

En el supòsit que l‘Ajuntament de Alfara del Patriarca , a la seua sencera discreció, decidira contactar amb determinades persones usuàries, aquestes coneixen i accepten que per això l‘Ajuntament de Alfara del Patriarca  no adquireix cap compromís.

 1. Publicitat o difusió dels continguts presentats: Els participants en el Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca declaren conéixer i acceptar el fet que la informació aportada podrà ser publicada en la web https://participacio.alfaradelpatriarca.es, així com a través d’altres mitjans que l’organització considere oportuns per a donar a conéixer aquesta iniciativa.
 2. No devolució material: L’Ajuntament de Alfara del Patriarca  manca de cap obligació de retornar el contingut remés per les persones usuàries.
 3. Procediment d’avís i retirada: L’Ajuntament de Alfara del Patriarca  processarà les peticions d’eliminació o retirada de continguts que incomplisquen les condicions d’ús que hagen afegit els participants. Així mateix, qualsevol persona, amb motius raonats si existeix incompliment de les presents condicions d’ús, podrà sol·licitar la retirada de continguts al Ajuntament de Alfara del Patriarca.

L’Ajuntament  de Alfara del Patriarca es reserva el dret de fer les comprovacions o verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.

Article 8. Política de propietat intel·lectual.

La persona que aporta el contingut declara, amb l’acceptació de les condicions, ser titular dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial o ostentar drets suficients sobre aquest contingut i que a més ho remet al Ajuntament de Alfara del Patriarca  de manera voluntària per a la seua divulgació en el Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca.

L’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  no assumeix cap responsabilitat, ja siga directa o indirecta, respecte de qualsevol mena de controvèrsia, disputa i/o litigi que poguera derivar-se de la publicació, divulgació i/o difusió dels continguts aportats sense el preceptiu consentiment dels seus legítims titulars.

La inclusió de continguts per l’usuari o usuària implica el consentiment exprés per a la seua reutilització, sense perjudici del reconeixement de l’autoria d’aquests.

Article 9. Política de privacitat i protecció de dades.

Les dades personals aportades per les persones usuàries que es registren en aquest portal, seran incorporats i tractats en el fitxer Gestió de Processos Participatius, la finalitat dels quals és gestionar els processos participatius per al control de l’habilitació de les persones que participen en els mateixos i recompte merament numèric i estadístic dels resultats derivats dels processos de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca, Gestió d’Agendes per a convocatòries i enviament d’informació sol·licitada.

L’òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General de l’Ajuntament  de Alfara del Patriarca, davant la qual la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

En el procés de registre d’usuaris i usuàries s’informarà de la política de protecció de dades conforme a la normativa vigent.

Article 10. Comunicacions a les persones usuàries mitjançant un servei de Mail màrqueting (Newsletter).

L’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  es reserva el dret a comunicar debats, iniciatives o propostes mitjançant una plataforma de Mail màrqueting a totes aquelles persones usuàries registrades en aquest. La periodicitat d’aquestes Newsletter oscil·larà entre els 15 dies i els 30 dies. Aquest mitjà de comunicació entre l’Ajuntament  de Alfara del Patriarca  i les persones usuaries podrà dedicar-se també a difondre activitats municipals d’interés per a la ciutadania del municipi.

Article 11. Revisió de les condicions d’ús.

L’Ajuntament  de Alfara del Patriarca es reserva la facultat de modificar les condicions d’ús per a la participació en el Portal, l’última versió del qual es publicarà en el Portal de Participació Ciutadana de Alfara del Patriarca. De donar-se algun canvi rellevant s’informarà les persones usuàries de l’actualització de condicions.

Alfara del Patriarca, 07 de maig de 2022

Ajuntament d´Alfara del Patriarca.

Abrir chat
1
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?